full screen background image

Εργατικό chrid

Published on April 14th, 2016 | by ethemis

0

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Π.Ν.Σάκκουλας το τεύχος Φεβρουαρίου 2016 του περιοδικού Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου
Τα περιεχόμενα του τεύχους είναι τα παρακάτω και μπορείτε να τα δείτε και εδώ

Δείτε το Εξώφυλλο

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος Άρνηση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου να καταχωρίσει συμβολαιογραφική πράξη ή δικαστική απόφαση (81)

Ζαφείριος Ν. Τσολακίδης    Η παρανομία ως προϋπόθεση της αδικοπρακτικής ευθύνης επί προσβολής περιβαλλοντικών αγαθών (96)

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 350/2015: Ακύρωση δήλωσης παροχής πληρεξουσιότητας. Ακύρωση εμπράγματης σύμβασης σε ακίνητο. Προστασία τρίτων εμπράγματων δικαιούχων (με παρατηρήσεις Ευ. Νεζερίτη) (107)

ΜΕφΑθ 4948/2015: Λειτουργική κατανομή της άσκησης της επιμέλειας ανηλίκων μεταξύ των γονέων (με παρατηρήσεις Σ. Μιχαλακάκου) (118)

ΕιρΠατρών 486/2015: Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Συνυπολογισμός των προκαταβολών που ορίστηκαν με προσωρινή διαταγή στις δόσεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 για τη διάσωση της κατοικίας. Καταβολή εντόκως της διαφοράς μεταξύ των προσωρινών καταβολών και αυτών της οριστικής ρύθμισης εντός έτους από την εξόφληση του συνόλου των δόσεων της οριστικής ρύθμισης  (με παρατηρήσεις Αθ. Κρητικού) (122)

ΑΠ 1378/2015: Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Μέλος του δ.σ., εκπρόσωπος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος που παραιτήθηκε, απαλλάσσεται από την αλληλέγγυα ευθύνη του για την πληρωμή των εταιρικών χρεών από τον χρόνο ολοκλήρωσης των οριζόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας της δήλωσης παραίτησή του            (129)

ΔικΕΕ C-572/13: Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα. Αποκλειστικό δικαίωμα αναπαραγωγής. Είσπραξη αμοιβής ως δίκαιη αποζημίωση για τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές. Σώρευση κατ’ αποκοπήν αναλογικής αμοιβής και τρόπος υπολογισμού της (με παρατηρήσεις Σ. Σταυρίδου) (131)

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔικΕΕ C-463/13: Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα. Αναπαραγωγές για ιδιωτική χρήση που πραγματοποιούνται με τη χρήση καρτών μνήμης κινητών τηλεφώνων. Επιβολή τέλους επί υλικών φορέων (με παρατηρήσεις Μ. Γκουλούνη) (139)

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΑΠ 238/2015: Ζημίες που προκαλούνται σε τρίτους κατά την κίνηση σταθμευμένου αυτοκινήτου, που ωθείται ευκαιριακά από άλλα πρόσωπα, προστηθέντα από τον οδηγό, με τα χέρια ή με άλλη δύναμη, υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΓπΝ/1911 (128)

ΑΠ 1308/2015: Θανάτωση προσώπου. Αξίωση αποζημίωσης εκείνου που είχε έναντι του θανατωθέντος αξίωση διατροφής από τον νόμο. Έκταση της οφειλόμενης αποζημίωσης και κριτήρια υπολογισμού της     (113)

ΑΠ 1314/2015: Παραγραφή της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα. Σε περίπτωση τριετούς διάστασης των συζύγων, η παραγραφή αρχίζει μεν από τη συμπλήρωση της τριετίας, αν όμως ο γάμος εξακολουθεί να υφίσταται, αναστέλλεται μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τη λύση του γάμου και συμπληρώνεται μετά την παρέλευση διετίας από την έκδοση της απόφασης αυτής (117)

ΑΠ 1342/2015: Διόρθωση πρώτων εγγραφών που αφορούν σε ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο αιτούμενος τη διόρθωση, εφόσον δεν δικαιωθεί τελεσίδικα, μπορεί να ασκήσει τακτική αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου (120)

ΑΠ 1357/2015: Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. Τρόπος διαπίστωσης και υπολογισμού της (τυχόν) αύξησης της περιουσίας των συζύγων (ειδικά στην περίπτωση τριετούς διάστασης) (116)

ΑΠ 1372/2015: Τριτανακοπή. Διεκδικητική αγωγή τρίτου κατά του αγοραστή του διεκδικούμενου πράγματος. Ο πωλητής, που επέχει θέση δικονομικού εγγυητή του αγοραστή, μπορεί να ασκήσει τριτανακοπή κατά της απόφασης που εκδόθηκε σε βάρος του. Σε περίπτωση μεταπώλησης ελαττωματικού πράγματος δικονομικός εγγυητής του τελικού πωλητή, που ενάγεται από τον αγοραστή, καθίσταται ο αρχικός πωλητής (125)

ΑΠ 1397/2015: Τριτεγγύηση σε συναλλαγματική. Όρια αυτοτέλειας της ενοχής από την τριτεγγύηση. Ενστάσεις τριτεγγυητή (131)

ΑΠ 1399/2015: Ανανέωση ενοχής. Διατήρηση των ασφαλειών της αρχικής αξίωσης, εφόσον συναινεί ο ασφαλειοδότης.  Η συναίνεση πρέπει να περιβάλλεται τον τύπο της υφιστάμενης ασφάλειας (π.χ. επί υποθήκης, τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου) (111)

ΑΠ 1435/2015: Προσυμβατική ευθύνη. Η υποχρέωση διαφώτισης του υποψήφιου αντισυμβαλλομένου δεν εκτείνεται στα ζητήματα που ο τελευταίος όφειλε και μπορούσε να πληροφορηθεί με δική του επιμελή έρευνα. Προσυμβατική ευθύνη θεμελιώνεται και σε περίπτωση ματαίωσης της σύναψης ή σύναψης άκυρης σύμβασης· περιεχόμενο της αποζημιωτικής αξίωσης στην περίπτωση αυτή (106)

ΑΠ 1441/2015: Αποζημίωση πελατείας του εμπορικού αντιπροσώπου ή του αποκλειστικού διανομέα σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον αντιπροσωπευόμενο ή τον προμηθευτή. Διάκριση από την αξίωση ανόρθωσης της (αποθετικής) ζημίας που προκάλεσε η (τυχόν) αδικοπρακτική συμπεριφορά του αντιπροσωπευομένου ή η εκ μέρους του υπαίτια παραβίαση των συμβατικών του υποχρεώσεων (128)

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ

ΜΠρΑθ 2448/2014: Προστασία σύνθετου σήματος. Καταχρηστική η άσκηση αξιώσεων προστασίας από δικαιούχο σήματος που, αν και δεν έχει διαγραφεί κατά την προσήκουσα διαδικασία ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, ωστόσο δεν προβαίνει σε ουσιαστική χρήση του σήματός του.  Παραγραφή αξιώσεων που απορρέουν από πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού, ιδίως όταν η αθέμιτη ανταγωνιστική συμπεριφορά παραβιάζει συγχρόνως και άλλες διατάξεις (περί αδικοπραξιών, προστασίας της προσωπικότητας, της νομοθεσίας περί σημάτων ή διατάξεις πνευματικής ιδιοκτησίας) (148)

ΜΠρΑθ 1325/2016: Ασφαλιστικά μέτρα νομής. Για να ευδοκιμήσει η αίτηση προσωρινής ρύθμισης της νομής πρέπει να συντρέχει επείγουσα ανάγκη προσωρινού υλικού εξουσιασμού του επίδικου αντικειμένου. Προσωρινή ρύθμιση της νομής/κατοχής επί λειτουργούσας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας (113)

 

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ν. Κ. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Ε. Δακορώνια/Γ. Αθανασίου/Δ. Λιάππης/Χ. Τσούκα/Μ. Σταυροπούλου            Πόρισμα (Απρίλιος 2006) της Ομάδας Εργασίας ως προς το ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις αγωγές αποζημιώσεως λόγω παραβάσεως των αντιμονοπωλιακών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως      (152)

 

About the Author


Back to Top ↑